image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Đảng viên Đảng bộ thị trấn Cát Hải dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 27
Thực hiện Kế hoạch số 78-KH/HU, ngày 01/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Hải về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Sáng ngày 25/12/2023 tại trung tâm văn hoá thị trấn Cát Hải, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đảng bộ thị trấn Cát Hải. Với mục đích giúp Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII). Trên cơ sở đó, xây dựng, triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn; tạo chuyển biến tích cực tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch và nhận thức lệch lạc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về những vấn đề có liên quan.

Anh-tin-bai

(Các Đảng viên tham dự hội nghị.)

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thị trấn đã được đồng chí Phạm Thị Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc trung tâm chính trị huyện Cát Hải đã truyền đạt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Anh-tin-bai

(Đồng chí Phạm Thị Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc trung tâm chính trị huyện Cát Hải đã truyền đạt các nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII).

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên Đảng bộ thị trấn Cát Hải trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, từng Chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết cụ thể, thiết thực và hiệu quả./.

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới